Laureaci VIII edycji (2022)

Wyniki ósmej edycji konkursu im. prof. Romana Głowackiego

na najlepszą pracę magisterską i licencjacką

z zakresu marketingu, handlu i konsumpcji

zorganizowanego przez Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu

 

 

Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu ogłosiło wyniki VIII edycji ogólnopolskiego konkursu im. prof. Romana Głowackiego na najlepszą pracę magisterską i licencjacką z zakresu marketingu, handlu i konsumpcji.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 63 prace. 

 

W kategorii prac magisterskich zwyciężczynią konkursu została:

mgr Małgorzata Korzeniewska za pracę Dark Patterns in Polish E-commerce in the Fashion Industry, Akademia Leona Koźmińskiego; promotorka: dr hab. Magdalena Krzyżanowska

Wyróżnienia zdobyli:

mgr Martyna Fira za pracę Budowanie zaangażowania konsumentów w serwisach społecznościowych na przykładzie marek produktów spożywczych, Szkoła Główna Handlowa; promotorka: prof. dr hab. Małgorzata Bombol

mgr Michał Krom za pracę Analiza działań komunikacyjnych i ich efektów w kampanii prezydenckiej Joe Bidena w 2020 roku, Akademia Leona Koźmińskiego; promotorka: dr Karolina Małagocka

mgr Valeriya Kovalenko za pracę The influence of inclusivity on brand awareness and brand image on the Polish market, Akademia Leona Koźmińskiego; promotor: dr Krzysztof Chmielewski

 

 

W kategorii prac licencjackich zwycięzcą konkursu został:

Mateusz Kiljańczyk za pracę Mem internetowy jako narzędzie komunikacji marketingowej w mediach społecznościowych, Uniwersytet Warszawski; promotorka: dr hab. Agnieszka Kacprzak

Wyróżnienia zdobyli:

Michał Latkowski za pracę Wpływ mnogości wyborów na doświadczenie konsumenckie, Uniwersytet Warszawski; promotor: dr Michał Ścibor-Rylski

Jakub Marszałek za pracę Hamowanie retroaktywne w sytuacji przeciążenia informacyjnego konsumentów w przestrzeni internetowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, promotorka: dr Katarzyna Sanak-Kosmowska

Biogramy i streszczenie prac laureatów

mgr Małgorzata Korzeniewska, absolwentka Filologii Angielskiej ze specjalizacją językoznawczą na Uniwersytecie Warszawskim oraz kierunku Master in Management ze specjalizacją Digital Marketing na Akademii Leona Koźmińskiego. Podczas studiów licencjackich otrzymała nagrodę Rising Starts IA UW, natomiast podczas studiów magisterskich - Stypendium Rektora ALK oraz Stypendium Gold Fundacji Koźmińskich. Na pierwszym roku studiów magisterskich Małgorzata została również wybrana do realizacji programu Double Degree z KEDGE Business School we Francji, który ukończy w przyszłym roku. Aktualnie pracuje w Paryżu jako Manager zespołu Marketingu we francusko-amerykańskiej firmie SaaS.

 

Streszczenie pracy

Praca magisterska Małgorzaty Korzeniewskiej miała na celu zdobycie kompleksowej wiedzy na temat wykorzystania „dark patterns” w polskim e-commerce w branży modowej. Ponadto, celem była analiza, czy istnieje statystycznie istotna korelacja pomiędzy wykorzystaniem „dark patterns” a popularnością sklepu e-commerce.

Aby zrealizować te cele, najpierw przeprowadzono audyt 51 najpopularniejszych stron internetowych z branży modowej w Polsce, tak aby zrozumieć powszechność stosowania “dark patterns” i sklasyfikować ich rodzaje. Następnie wykorzystano współczynnik korelacji Pearsona do analizy danych pod kątem ewentualnych istotnych związków między zmiennymi. 

Wyniki badań pokazują, że “dark patterns” są bardzo szeroko rozpowszechnione w branży modowej w polskim e-commerce, albowiem wystąpiły na 96% zbadanych stronach. Jeśli chodzi o test na korelacje, nie stwierdzono istotnych statystycznie związków pomiędzy zmiennymi. 

Badania te są znaczące, ponieważ rozwijają wiedzę o „dark patterns”, które są wciąż mało popularnym tematem wśród badaczy. Ponadto, przedstawiają wykorzystanie „dark patterns” w największym polskim sektorze e-commerce, zapewniając tym samym większy wgląd w tę branżę. Wreszcie, wyniki badań i dyskusja mają na celu zmotywowanie menedżerów do odchodzenia od wykorzystywania “dark patterns” w swoich strategiach biznesowych.

 

Mateusz Kiljańczyk, student pierwszego roku studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie oraz drugiego roku studiów licencjackich na kierunku Socjologia stosowana i antropologia społeczna na Uniwersytecie Warszawskim. Na tej samej uczelni w 2022 roku obronił licencjat z zarządzania. Naukowo zainteresowany zagadnieniami komunikacji marketingowej, zarządzania marką i konsumpcji. Hobbysta psychologii i filozofii.

 

Streszczenie pracy

Praca podejmuje problematykę wykorzystywania memów internetowych w roli narzędzia komunikacji marketingowej w mediach społecznościowych. Temat skuteczności tego typu komunikacji jest istotnym polem badawczym ze względu na dużą rolę memów w kulturze cyfrowej, a jednocześnie niewielką liczbę badań dotyczących wykorzystania fenomenu memów w komunikacji marketingowej. Celem zweryfikowania postawionych w pracy hipotez, posłużono się, przeprowadzonym za pośrednictwem Internetu, sondażowym badaniem ankietowym, wykorzystującym również metodę eksperymentu. Łączna liczba uczestników badania wyniosła 153, z czego 72 uczestników tworzyło grupę eksperymentalną, a 81 grupę kontrolną. Bodźcem eksperymentalnym były komunikaty marketingowe wykorzystujące memy internetowe. Wyniki przeprowadzonego badania pozwoliły wyciągnąć wnioski z jednej strony o braku istotnego statystycznie wpływu wykorzystania memów internetowych na sympatię wobec oraz osobowość marki, ale z drugiej strony o większej skuteczności tej formy komunikacji marketingowej, rozumianej jako zdolność komunikatu do wywołania przejścia odbiorcy przez wszystkie etapy percepcji komunikatu perswazyjnego, gdzie ostatnim etapem jest zaakceptowanie stanowiska nadawcy. Jednocześnie ustalono, że nie istnieją istotne statystycznie różnice w postrzeganiu komunikatów marketingowych wykorzystujących memy pomiędzy mężczyznami i kobietami oraz osobami należącymi do różnych grup wiekowych. Czynnikiem różnicującym postrzeganie omawianej formy komunikacji okazał się poziom zainteresowania konsumenta memami internetowymi. Do implikacji praktycznych niniejszej pracy zaliczyć trzeba wskazówki dotyczące zastosowania memów przy prowadzeniu komunikacji marketingowej w Internecie, przy uwzględnieniu preferencji grupy docelowej. Podstawowym ograniczeniem niniejszego badania jest niereprezentatywność próby badawczej.