Wyniki VI edycji konkursu (2020)

Wyniki szóstej edycji konkursu im. prof. Romana Głowackiego

na najlepszą pracę magisterską i licencjacką

z zakresu marketingu, handlu i konsumpcji

zorganizowanego przez Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu

 

Prace magisterskie

W kategorii prac magisterskich zwyciężczynią konkursu została: 

mgr Aleksandra Nowak za pracę Content marketing w ujęciu strategicznym i narzędziowym, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, promotor: dr hab. Magdalena Sobocińska, prof. UE

Wyróżnienia otrzymały:

mgr Karolina Matełka za pracę Uwarunkowania akceptacji elektromobilności w Polsce, Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, promotor: dr Jolanta Tkaczyk

mgr Agnieszka Zyzańska za parcę Wykorzystanie koncepcji gospodarki doświadczeń na przykładzie escape roomów w Polsce, Uniwersytet Warszawski, promotor: dr hab. Agnieszka Kacprzak

 

Prace licencjackie

W kategorii prac licencjackich zwyciężczynią konkursu została: 

Dijora Kopacz za pracę Wpływ bliskości relacji na decyzje zakupowe dotyczące prezentów, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, promotor: dr Anna Rogala

Wyróżnienia otrzymali:

Rafał Pękalski za pracę Charakterystyka użyteczności wybranych platform handlu elektronicznego, Uniwersytet Łódzki, promotor: dr Mariusz Woźniakowski

Agata Jajuga za pracę Rola wartości obecnych w komunikacji marketingowej w podejmowaniu decyzji zakupowych, Politechnika Lubelska, promotor: dr hab. inż. Marcin Gąsior.

 

Biogramy i streszczenie prac laureatów

mgr Aleksandra Nowak urodzona w 1996 roku we Wrocławiu. Absolwentka studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie, specjalność marketing internetowy i e-commerce na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Pracę magisterką zatytułowaną Content marketing w ujęciu strategicznym i narzędziowym napisała pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Sobocińskiej, prof. UE. Podczas studiów wielokrotnie wyróżniona stypendium rektora dla najlepszych studentów. Cały czas podnosi kompetencje w zakresie marketingu internetowego oraz zwinnych metodyk zarządzania projektami.

Streszczenie pracy

Przedmiotem pracy jest content marketing w ujęciu strategicznym i narzędziowym. Autorka określa istotę i funkcję marketingu treści i zastanawia się nad jego znaczeniem we współczesnej komunikacji marketingowej. Zmiany zachodzące w sposobie postrzegania i skuteczności content marketingu, kształtujące się w oparciu o nowe media, a także z perspektywy przemian pokoleniowych, stanowią ważny wątek pracy. W celu realizacji tematu autorka odwołała się do wybranych koncepcji w obszarze marketingu, komunikacji marketingowej, content marketingu oraz reklamy marketingowej. Przeanalizowała dane liczbowe charakteryzujące użytkowników Internetu, mediów społecznościowych i rynku e-commerce w Polsce i na świecie. Przeprowadziła studia przypadków dla czterech marek w zakresie różnorodnych funkcji pełnionych przez content marketing oraz badanie empiryczne o charakterze ilościowym.

Rozdział I ma charakter teoretyczny. Autorka przybliża w nim etymologiczne znaczenie content marketingu i w sposób przekrojowy przedstawia jego historię w kontekście ewolucji narzędzi i kanałów dystrybucji treści. W tej części pracy podejmuje próbę zdefiniowania oraz scharakteryzowania content marketingu. Omawia jego podstawowe założenia i wskazuje wyróżniające go cechy na tle marketingu tradycyjnego. Ponadto określa jego miejsce i rolę w kontekście marketingu internetowego oraz sposób jego wykorzystania jako techniki inbound marketingu. Przeprowadza analizę content marketingu w świetle ewolucji koncepcji marketingu w relacji do zachodzących przemian technologicznych oraz kulturowych, zwłaszcza nasilającej się wirtualizacji życia społecznego i wynikających z niej zmian w zachowaniach nabywców. Omawia zadania stojące przed marketingiem treści w odniesieniu do ogólnych funkcji Internetu. Prezentuje podstawowe narzędzia kreowania oraz dystrybucji treści content marketingowych. W odwołaniu do założeń marketingu strategicznego opisuje etapy budowy strategii content marketingowej ze wskazaniem narzędzi możliwych do zastosowania podczas każdej z faz. Rozdział II jest poświęcony zastosowaniu content marketingu w działalności przedsiębiorstw w wymiarze teoretyczno-empirycznym. Autorka przeprowadza badanie metodą studium przypadku dla czterech marek: Orange, Oreo, ING Bank Śląski i Orsalit. Rozdział III prezentuje postawy konsumenckie w stosunku do content marketingu z perspektywy kognitywnej, behawioralnej i emocjonalnej. Autorka przeprowadza badanie empiryczne o charakterze ilościowym, odwołując się do metody CAWI, z wykorzystaniem własnego kwestionariusza ankiety internetowej. Celem badania jest wskazanie różnic w zakresie postrzegania i skuteczności narzędzi content marketingu w oparciu o internetowe kanały komunikacji z perspektywy przemian pokoleniowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli pokolenia Y i Z.

 

Dijora Kopacz urodzona w 1997 roku. Od 2016 roku studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W lipcu 2020 roku ukończyła I stopień studiów, kierunek Zarządzanie, specjalność Komunikacja w biznesie. Obecnie kontynuuje naukę na UEP na II stopniu studiów, na tym samym kierunku. Na drugim roku studiów licencjackich dołączyła do Studenckiego Koła Naukowego Neuromarketingu, którego członkiem pozostaje do dziś. Razem z kołem realizuje projekty naukowe, głównie o tematyce marketingowej. W maju 2019 roku uczestniczyła w konferencji naukowej Współczesne Trendy w Biznesie w Krakowie, gdzie prezentowała swój poster Wpływ działań w ramach marketingu sensorycznego na mózg konsumenta. Brała także udział w kilku wolontariatach, ostatnio w akcji „Wsparcie dla szpitala” w kwietniu 2020 roku. Obecnie odbywa staż w dziale Badań i Analiz Marketingowych w TEB Akademii.

Streszczenie pracy

Praca zatytułowana Wpływ bliskości relacji na decyzje zakupowe dotyczące prezentów ma charakter opisowo-empirycznym. Analizuje proces podejmowania decyzji zakupowych w celu nabycia produktu dla bliskiej osoby oraz bada wpływ zażyłość relacji na działania klientów. Autorka przedstawia ogólny zarys zachowań i decyzji konsumenckich. Omawia charakterystykę mózgu człowieka oraz procesów w nim zachodzących podczas podejmowania decyzji zakupowych. Pokazuje znaczenie i rolę emocji w czasie nabywania produktu oraz wpływ relacji interpersonalnych w procesie podejmowania decyzji zakupowych. Na potrzeby pracy autorka przeprowadziła eksperyment online w oparciu o dwie zmienne zależne i niezależne. W eksperymencie brały udział cztery grupy badawcze i jedna kontrolna; każda z nich składała się z 30 respondentów, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. W badaniu autorka odwołała się do polskiej wersji skali URCS - The Unidimensional Relationship Closeness Scale (Jednowymiarowa skala bliskości w relacji), umożliwiającej określenie stopnia zażyłości między badanym a bliską mu osobą. Zmienne, które w eksperymencie zostały poddane manipulacji, to stany emocjonalne: radość i agresja oraz okazje zakupowe: urodziny i święta Bożego Narodzenia. Autorka wykorzystała materiał fotograficzny znajdujący się w bazie NAPS (The Nencki Affective Picture System), żeby wzbudzić w grupie badanych emocje towarzyszące ich decyzjom zakupowym. Przeprowadzone badania dowiodły, że siła zażyłości relacji między kupującym a obdarowywanym determinuje decyzję zakupową w większym stopniu niż emocje, na które badany był wystawiony. Zatem można wyciągnąć wniosek, że stopień bliskości między dokonującym zakupu a obdarowanym w większym stopniu wpływa na podjęcie decyzji zakupowej niż emocje towarzyszące kupującemu.