Historia Fundacji

Fundacja Centrum Kształcenia Menedżerów istnieje od 1990 roku. Jest organizacją pozarządową, nadzorowaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jej założycielem, Prezesem Zarządu oraz Dyrektorem Programowym był prof. zw. dr hab. Roman Głowacki.

Fundacja powstała w odpowiedzi na fundamentalne przemiany ustrojowe, będących konsekwencją pierwszych wolnych wyborów w powojennej historii Polski, które miały miejsce 4 czerwca 1989 roku. Profesor Roman Głowacki wykorzystał przełomowy moment i jako jeden z pierwszych rozpoczął wprowadzanie do polskiej edukacji wypracowanych w krajach o gospodarce rynkowej metod i standardów kształcenia menedżerów. Fundacja zainicjowała działalność po zatwierdzeniu jej statutu przez prof. zw. dr hab. Henryka Samsonowicza, ówczesnego Ministra Edukacji Narodowej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego.

Rozpoczęcie aktywności edukacyjnej w 1991 roku stało się również możliwe dzięki wsparciu Komisji Europejskiej w ramach Projektu Tempus (Trans European Mobility Project for University Studies). W latach 1991-1993 Fundacja prowadziła roczne Programy Zarządzania Ogólnego w języku angielskim, a uczestnicy kursu otrzymali Dyplom Administracji Biznesowej. Innym projektem, realizowanym przez Fundację w latach 90., stały się krótkie seminaria tematyczne, dostosowane do potrzeb menedżerów najwyższego szczebla. W seminariach tych wzięło udział ponad tysiąc słuchaczy. Instytucja prowadziła również rekrutację uczestników do programów edukacyjnych w zakresie zarządzania, prowadzonych przez wiodące szkoły menedżerskie w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej. Przez kilka lat była zaangażowana w The Central and Eastern European Teachers Program, organizowany przez Harvard Graduate School of Business Administration. Program stawiał sobie za cel doskonalenie i aktualizację wiedzy z zakresu zarządzania kadry profesorskiej w Polsce i w innych krajach regionu.

Od 1993 roku Fundacja zrealizowała kilkadziesiąt edycji programu International MBA we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim oraz innymi uczelniami partnerskimi: Bergische Universität Wuppertal, Bloomsburg University of Pennsylvania, Free University of Brussels, The Ohio State University, University of Antwerp. W ramach studiów wykształcono kilkuset menedżerów, a wielu spośród nich zajmuje wysokie stanowiska w prestiżowych korporacjach i instytucjach publicznych. Działalność Fundacji w zakresie edukacji menedżerskiej była wysoko oceniona zarówno w kraju, jak i poza granicą przez uczestników programów, środowisko akademickie i biznesowe.

Do ważniejszych obszarów aktywności Fundacji należą: działalność edukacyjna, stypendialna, promocja współpracy między polskimi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi, wymiana doświadczeń i budowanie relacji między teoretykami i praktykami biznesu. Obecnie pracami Zarządu kieruje dr Malwina Głowacka, absolwentka programu MBA, prowadzonego przez Fundację w latach 1999-2001.