Fundator

Profesor Roman Głowacki urodził się 1 stycznia 1929 roku na Kresach Wschodnich. Pamiętał czas międzywojnia, wybuch drugiej wojny światowej, okupację sowiecką i niemiecką, którym towarzyszyła atmosfera zniewolenia, ciągłego zagrożenia i biedy, wczesne lata powojenne, okres PRL-u, przełom 1989 roku, a następnie transformację ustrojową i gospodarczą. Nie tracił nadziei na fundamentalne przemiany w Polsce, które otworzą perspektywę jej wszechstronnego rozwoju.

Prof. zw. dr hab. Roman Głowacki (1929-2020)
Prof. zw. dr hab. Roman Głowacki (1929-2020)

Profesor Roman Głowacki rozpoczął edukację w okresie dwudziestolecia międzywojennego, uczęszczając do szkoły podstawowej w Przemyślanach. Po zakończeniu wojny uczył się w gimnazjum i liceum w Mielcu. W roku 1948 rozpoczął studia w Akademii Handlowej (Uniwersytet Ekonomiczny) w Krakowie, gdzie zajęcia prowadziło grono wybitnych profesorów: Adam Krzyżanowski, Zygmunt Sarna, Wacław Fajans, Jerzy Fierich, Albin Żabiński, Grzegorz Seidler, Jan Dziurzyński.
 

W 1952 roku profesor Roman Głowacki uzyskał dyplom ekonomisty i został przyjęty na studia magisterskie w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (Szkoła Główna Handlowa). Dostał się na seminarium magisterskie ze statystyki matematycznej, prowadzone przez profesora Oskara Lange. Zajęcia trwały dość krótko, ponieważ prowadzący wyjechał z kraju na zaproszenie rządu indyjskiego. Następnie przeniósł się na seminarium do profesora Kazimierza Romaniuka, który widział u niego potencjał predestynujący go do pracy naukowej. Studia magisterskie ukończył w 1954 roku i rozpoczął pracę w Instytucie Handlu Wewnętrznego w Warszawie. Przeszedł tu wszystkie szczeble kariery od starszego asystenta do dyrektora naczelnego Instytutu.

Roman Głowacki w Oxfordzie, lata 50.
Roman Głowacki w Oxfordzie, lata 50.

Praca badawcza w Instytucie, bliski kontakt z tak wybitnymi profesorami, jak Władysław Jastrzębowski, Leon Koźmiński, Janusz Łoś, Andrzej Hodoly, a także udział w seminarium doktorskim, prowadzonym przez profesora Jana Drewnowskiego, pozwoliły mu rozwinąć warsztat pracy naukowej i pisarskiej. Oba środowiska naukowe umożliwiły mu uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w 1961 roku na podstawie dysertacji System bodźców ekonomicznych w przedsiębiorstwie handlowym, a następnie stopnia doktora habilitowanego w 1965 roku, który uzyskał za monografię System marż handlowych. W 1972 roku nadano mu tytuł profesora nauk ekonomicznych.

W 1973 roku rozpoczął pracę na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i był z nim związany do ostatnich dni życia. Tu w 1974 roku zorganizował pierwszą Katedrą Marketingu w Polsce, którą potem przez wiele lat kierował. Od kiedy związał się z Wydziałem Zarządzania UW uczestniczył również w pracach Centralnej Komisji ds. Kwalifikacji Kadr Naukowych. Należał do jej członków podczas dwóch kolejnych kadencji w latach 1972-1979.

Roman Głowacki w Instytucie Handlu Wewnętrznego, lata 70.
Roman Głowacki w Instytucie Handlu Wewnętrznego, lata 70.

Na początku lat 60. profesor Roman Głowacki odbył roczne studia w Harvard Business School. Nawiązał wówczas kontakt z naukowcami o randze międzynarodowej, poznał tak wybitnych profesorów, jak Edward Bursk, Jim Hagler, Jack Enright i wielu innych. Pobyt na uczelni stały się również okazją do wymiany doświadczeń z uczestniczącymi w programie młodymi naukowcami z innych krajów. Studia stanowiły ważną inspirację do dalszej działalności badawczej i dydaktycznej. Otworzyły też możliwość późniejszych wykładów na uczelniach zachodnioeuropejskich i amerykańskich. W latach 70. i 80. profesor Roman Głowacki prowadził aktywną współpracę naukowo-dydaktyczną z zagranicznymi uniwersytetami. Wyrazem tej kooperacji stały się częste wyjazdy na dłuższe staże naukowe jako visting professor do takich uczelni, jak: Duquesne University w Pittsburghu (USA), Helsinki School of Economics (Finlandia), Free University of Brussels (Belgia), Ecole Superieure de Commerce w Tours (Francja), University of Verona (Włochy), University of Athens (Grecja), University of Istambul (Turcja).

Roman Głowacki stoi trzeci od lewej z innymi uczestnikami studiów w Harvard Business School, lata 60.
Roman Głowacki stoi trzeci od lewej z innymi uczestnikami studiów w Harvard Business School, lata 60.

W latach 90. ważnym obszarem aktywności profesora Romana Głowackiego stała się działalność związana z edukacją menedżerską. W 1991 roku założył Fundację Centrum Kształcenia Menedżerów (Centre For Management Training Foundation), która prowadziła program International MBA we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim oraz innymi uczelniami partnerskimi (University of Antwerp, Free University of Brussels, Bergische Universität w Wuppertalu, Bloomsburg University of Pennsylvania, Ohio State University). Łącznie zrealizowano dwadzieścia dwie edycje programu. Studia prowadzone przez Fundację należały przez wiele lat do grupy najwyżej ocenianych programów MBA w rankingach Perspektyw i Rzeczypospolitej. Absolwenci programu zajmują obecnie wysokie stanowiska zarówno w prestiżowych korporacjach jak i w instytucjach rządowych.

Profesor Roman Głowacki siedzi drugi od prawej, stoi profesor Włodzimierz Siwiński – rektor Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1993-1999.
Profesor Roman Głowacki siedzi drugi od prawej, stoi profesor Włodzimierz Siwiński – rektor Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1993-1999.

Fundacja zaangażowała się także w Central and Eastern European Teachers Program. Inicjatorem programu była Harvard Business School, a do jego celów należało podniesienie kwalifikacji naukowych profesury z Europy Centralnej i Wschodniej w zakresie wiedzy z zakresu gospodarki rynkowej. Edukacja młodych naukowców według zachodnich standardów stanowiła zawsze ważny obszar aktywności profesora. Dzięki jego kontaktom wielu naukowców z Polski miało na początku lat 90. możliwość uczestniczenia w kilkumiesięcznych stypendiach w wiodących szkołach biznesu w Stanach Zjednoczonych, to jest, Harvard Business School, Kelllogg Management School, Wharton School, MIT Sloan School of Management, Stanford Graduate School of Business. Fundacji Centrum Kształcenia Menedżerów nawiązała trwałą i wielostronną współpracę z Harvard Business School, dzięki kontaktom Romana Głowackiego z ówczesnym dziekanem uczelni profesorem Thomem Piperem. Pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego, zwłaszcza Wydziału Zarządzania, uczestniczyli corocznie w prowadzonym przez Harvard seminarium dydaktycznym Colloquium On Participant Center Learning Program.
 

Dorobek naukowy profesora Romana Głowackiego należy uznać za niezwykle bogaty i różnorodny. W początkowym okresie jego zainteresowania naukowe koncentrowały się na problematyce handlu, rachunku ekonomicznego oraz systemie bodźców ekonomicznych w przedsiębiorstwach. Od połowy lat 60., po studiach w Harvard Business School, działalność naukowo – dydaktyczna profesora była związana z marketingiem. Stworzył on głęboką i wszechstronną polską koncepcję marketingu. Jego książka Przedsiębiorstwo na rynku prezentowała założenia oraz instrumenty marketingu w czasach, kiedy w Polsce pojęcie to nie przystawało do ówczesnego systemu. W końcowym okresie profesor Roman Głowacki zajął się problematyką transformacji ekonomicznej i rolą edukacji menedżerskiej w okresie przemian ustrojowych. Wiele jego publikacji wyróżniono prestiżowymi nagrodami, między innymi, imienia Oskara Lange, Ministra Szkolnictwa Wyższego i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
 

Do ważniejszych publikacji należy zaliczyć:

 • System bodźców ekonomicznych w przedsiębiorstwie handlowym, PWE, Warszawa 1963
 • Współczesny handel amerykański, Biblioteka IHW, Warszawa 1964
 • System marż handlowych, PWE, Warszawa 1967
 • Efektywność obrotu towarowego, PTE, Warszawa 1967
 • Rachunek ekonomiczny w przedsiębiorstwie handlowym, PWE, Warszawa 1976
 • Przedsiębiorstwo na rynku, PWE, Warszawa 1978
 • Analiza rynku, PWE, Warszawa 1981 (współautor)
 • Marketing, PWN, Warszawa 1984 (współautor)
 • The State of the Market Structure and Its Implications, International Studies of Management and Organization, Vol. 21, No. 2, 1991
 • Marketing for Hard Currency in Polish Domestic Market, Journal of Global Marketing, Vol 4, No. 4, 1991 (współautor)
 • Marketing, CMT, Warszawa 1995 (współautor)
 • Marketing Evolution in Transition Economies [w:] Successfully Doing Business / Marketing in Eastern Europe, Routledge, New York – London 2009
   

Profesor Roman Głowacki należał do wybitnych dydaktyków marketingu. Jego wykłady cieszyły się wielkim zainteresowaniem studentów. Dał się zapamiętać jako wymagający egzaminator, jego egzaminy ustne przeszły do legendy Wydziału Zarządzania UW. Seminaria magisterskie, prowadzone przez Profesora Romana Głowackiego, stanowiły duże wyzwanie dla ich uczestników. Nie tylko pozwały na opanowanie warsztatu pracy naukowej i pisarskiej, ale także były szkołą życia. Profesor Roman Głowacki wypromował ośmiu doktorów:

 • Ireneusz Rutkowski, Zmiany strukturalne w brytyjskim handlu detalicznym, 1971, Szkoła Główna Planowania i Statystyki (Szkoła Główna Handlowa)
 • Barbara Tokarska, Badanie rynków eksportowych, 1975, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 • Adam Jan Kochane, Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem, 1977, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 • Mirosław Szudzikowski, Proces rozmieszczania produktów na rynku (próba ujęcia decyzyjnego), 1985, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
 • Krzysztof Cybulski, Programowanie rynkowej oferty wytwórczej przedsiębiorstwa, 1987, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
 • Grzegorz Karasiewicz, Strategie cenowe przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, 1993, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
 • Mariusz Trojanowski, Stan i perspektywy marketingu bezpośredniego w Polsce, 2003, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
 • Agnieszka Wilczak, Tożsamość organizacji w strategii marketingowej, 2003, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
   

Profesor Roman Głowacki był wielką osobowością, człowiekiem o twardym charakterze i silnie sprecyzowanych poglądach. Wyróżniały go przedsiębiorczość, innowacyjność i otwartość na świat. W wieku 80 lat przyjeżdżał codzienne na Wydział Zrządzania wcześnie rano i późnym wieczorem wracał do domu. Jego myśli i koncepcje naukowe stanowiły i będą stanowić inspirację dla naukowców zajmujących marketingiem.

Nie uznawał spóźnień, nierozwiązanych problemów i niezałatwionych, odkładanych na potem spraw. Kiedy coś mu się nie udawało, miał przygotowanych kilka innych, alternatywnych scenariuszy. Talent, błyskotliwość, inteligencja, wiedza z różnych porządków oraz determinacja w dążeniu do celu pozwoliły mu osiągnąć bardzo wiele w życiu zawodowym. Praca stanowiła dla niego jedną z fundamentalnych wartości. Przenikliwy, uparty, nieustępliwy, czasem trudny, wymagający od innych, choć w pierwszej kolejności od siebie, dowcipny, ale też ujmujący, ciepły, czuły, wrażliwy. Kochający mąż, wyjątkowy, wspaniały ojciec, troskliwy dziadek.

Profesor Roman Głowacki zmarł 16 stycznia 2020 roku w Warszawie.